• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Truyền thống thứ nhất của BNI: Tầm quan trọng của truyền thống

Truyền thống BNI: Tầm quan trọng của truyền thống. Đây là bộ video đầu tiên trong bộ video 7 phần truyền thống của BNI, là những điều cơ bản về chương trình văn hóa BNI. Truyền thống là một thứ gì đó mà trong một gia đình, tổ chức hay một cộng đồng chúng ta cần lưu giữ nó và tất cả mọi người đều biết rõ về những truyền thống này. Và BNI cũng vậy, là thành viên BNI chúng ta cần giữ văn hóa của BNI và cho mọi người biết về những văn hóa này. Vì vậy đó là những điều bạn cần lưu truyền cho những thế hệ sau và những thành viên mới đó gọi là truyền thống.