• +84 903 235 798
  • huuduy@gmail.com

Giá trị cốt lõi BNI® #1: Givers Gain – Cho là Nhận

BNI có 7 giá trị cốt lõi nhưng “Cho Là Nhận” là một trong những giá trị cốt lõi chủ đạo. Tất cả các thành viên của BNI đều thấm nhuần giá trị cốt lõi này và có thể nói đây là giá trị cốt lõi đã ăn sâu vào máu của tổ chức và của từng mỗi thành viên BNI.